07 май 2019 г.

С този мотив състав на АССГ отмени мълчалив отказ на кмета на район „Триадица“ да предостави информация за контролните действия на общината относно конкретен обект в „Южния парк“ срещу който са подавани редица сигнали за нарушения.

 

Информацията е поискана от Светлозар Алексиев (София) със заявление от септември 2018.

 

Заявлението е препратено от СО до Столичния инспекторат и до кмета на район „Триадица“. Столичният инспекторат предоставя на заявителя информацията в обема, за който те отговарят. Кметът на района не се произнася по заявлението в 14-дневния срок по закон.

 

Мълчаливият отказ е обжалван от заявителя пред АССГ, а правният екип на ПДИ поема защитата му по делото.

 

С Решение № 2868 от 25.04.2019 на АССГ мълчаливият отказ е отменен и преписката е изпратена на кмета на района за изрично произнасяне по заявлението. Съдът приема, че търсената от заявителя информация е обществена по дефиницията на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, тъй като е свързана с обществения живот и ще му даде възможност да си състави собствено мнение относно дейността на задължените по закон субекти, свързани с контрола от страна на районната администрация спрямо търговските обекти, разположени на територия – публична общинска собственост и предприетите мерки при подадени сигнали за извършени нарушения от страна на последните. Налице е императивна законова разпоредба, която изисква и задължава субектите по ЗДОИ да се произнесат писмено по заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация. Ирелевантно за настоящия казус е произнасянето на друг административен орган по същото заявление, а именно Инспекторатът към Столична община. Това е самостоятелна административна структура, която разполага със собствени правомощия по ЗДОИ като задължен субект и нейните произнасяния по никакъв начин не отменят задължението на кмета на района да прояви активно поведение и да отговори на подаденото заявление. Решението подлежи на обжалване.