08 юни 2015 г.

Това реши състав на Административен съд – Смолян по дело на журналистката от местния вестник "Отзвук" Анита Чолакова.


Подаденото от нея заявление до РЗОК - Смолян беше препратено по компетентност на НЗОК, а от касата поискаха съгласието на третите лица по случая - лечебните заведения, получили средства за предходната година.

 

Впоследствие с решение № РД-19-1/06.01.2015 на подуправителя на НЗОК беше предоставен достъп до част от информацията – само за две от шест лечебни заведения, действащи на територията на областта, тъй като единствено те били дали съгласие за предоставяне на исканата информация – „МБАЛ ДЕВИН“ ЕАД – Девин и МБАЛ „Проф.Д-р К.Чилов“ ЕООД – Мадан. Журналистката бе уведомена, че в останалите случаи третите лица са отказали информацията (не е  получено съгласието им). Поради това достъпът до нея бе отказан на основание търговска тайна.

 

Така постановеното от НЗОК решение беше обжалвано с помощта на ПДИ пред Административен съд – Смолян.

 

С решение № 48 от 30.04.2015 АС-Смолян отмени отказа на НЗОК като незаконосъобразен, приемайки, че същият е издаден в нарушение на материалния закон - разпоредбата на чл.31, ал.5 от ЗДОИ, съгласно която не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. Според съдебния състав в случая е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗДОИ, доколкото с исканата информация се цели повишаване на прозрачността и отчетността при изразходването на публични средства на задължения субект по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ, какъвто безспорно е управителят/подуправителят на НЗОК. В решението се посочва още, че в случая информацията, която се иска не е свързана с търговска тайна или с дейността на третите лица. Съдът връща преписката на административния орган за произнасяне за предоставяне на исканата със заявлението информация. Решението подлежи на обжалване.