30 декември 2014 г.

До този извод стигна АССГ по дело на Петко Циков (Общество.бг), който със заявление от април 2014 поиска от председателя на Народното събрание (НС) да му предостави копие на технически носител от цялата структурирана база данни, използвана на интернет страницата на НС – parliament.bg – с изключение на защитените от законодателството данни.

 

Председателят на НС не отговори на заявлението, поради което мълчаливият отказ бе обжалван пред АССГ.

 

С Решение № 7832 от 15 декември 2014 АССГ отмени отказа и върна преписката на председателя на НС за изрично произнасяне. В мотивите си съдът посочи, че при отправено редовно заявление за повторно използване на информация от обществения сектор, то единствената призната от закона възможност за задължения субект е да се произнесе с изричен акт – решение за достъп или за отказ.