05 ноември 2013 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Даниела Колева от София срещу мълчалив отказ на председателя на Фонд „Научни изследвания“ да предостави информация за резултатите от проведен конкурс в приоритетна област „Културно-историческо наследство“, включително оценките на всички проекти, класацията им и мотивацията на решенията за одобряване, респективно отхвърляне.

 

В мотивите си съдът посочи, че единствената призната от закона възможност за процедиране на задължен субект по ЗДОИ при отправено до него искане за достъп до обществена информация е да постанови изричен акт – решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата информация. Изискването за мотивирано произнасяне е гаранция за законосъобразност на акта.

 

С решението си съдът отменя мълчаливия отказ и връща преписката на Фонд „Научни изследвания“ за изрично произнасяне по заявлението.