05 февруари 2017 г.

Със заявление, подадено на 26.08.2016, Петър Пенчев иска от държавното предприятие предоставяне на договор за изграждане на първия етап от Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. С писмо по електронна поща от 6.10.2016 на заявителя е съобщено, че информацията ще му бъде предоставена след получаване на поисканото съгласие на контрагента по договора. С ново писмо от 10.10. юрисконсултът на предприятието указва на Петър Пенчев да уточни каква точно информация му е необходима, която да е свързана с разкриване на корупция и злоупотреба с власт на основание §1 т.6 от ДР на ЗДОИ. На 12.10. е изпратено уточнение, след което липсва произнасяне от страна на задължения субект.

 

Мълчаливият отказ е обжалван в съда.


С решение №326/16.01.2017 състав на Административен съд София – град отменя отказа и връща преписката на изпълнителния директор на ДП „Радиоактивни отпадъци“ за произнасяне по заявлението. В решението си съдът приема, че след като не се е произнесъл с изричен мотивиран акт, въпреки че е бил длъжен по закон, изпълнителният директор е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила, установени в чл.38 и чл.39 ЗДОИ. Мълчалив отказ в производството по ЗДОИ е недопустим, поради което само на това основание мълчаливият отказ за достъп до обществена информация подлежи на отмяна, приема съдът.

 

Решението подлежи на обжалване.