06 февруари 2015 г.

Със заявлението, подадено през октомври 2013, е поискан отчет за дейността на прокуратурата по сигналите за корупция на магистрати през периода 1999-2005 и стенографски протокол от заседанието на съвета от 15.02.2006, на което е внесен въпросния отчет от тогавашния главен прокурор Никола Филчев.

 

Според съда исканата информация има характер на официална по смисъла на чл. 10 от ЗДОИ. Видно от представения от ВСС препис-извлечение от кратък стенографски протокол от заседанието на съвета, проведено на 15.02.2006, поисканата от жалбоподателя информация се съдържа в акт на органа и е в изпълнение на неговите правомощия по чл. 130, ал. 6, т. 1 и 2 от Конституцията, съответно в изпълнение на визираните в чл. 30 от Закона за съдебната власт дейности. В този смисъл Росен Босев е поискал да му бъде предоставен достъп до информация, която е била предмет на разглеждане, приемане и ползване от ВСС и която с оглед на това е и предмет на съхранение от него.

 

В решението на съда № 8009/ 2014 се посочва още, че единствената призната възможност от закона за процедиране на задължения субект е да постанови решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация, като писмено уведоми молителя за това свое решение. Изискването за писмено произнасяне представлява една от гаранциите за законосъобразност на акта, като излаганите от органа мотиви, от една страна, довеждат до знанието на страните съображенията на административния орган и от друга страна - се улеснява упражняването на съдебния контрол за законосъобразност.

 

Решението подлежи на касационно обжалване.