05 април 2016 г.

С този мотив Административен съд София-град (АССГ) отмени мълчалив отказ на Прокуратурата на РБ да предостави информация за създаването и състава на специализирано звено „Антикорупция“. Информацията бе поискана от Красен Николов (Mediapool).

 

След като главният прокурор не се произнася по заявлението, мълчаливият отказ е обжалван пред АССГ.

 

С Решение № 851/15.02.2016 АССГ отменя отказа и връща преписката на главния прокурор за произнасяне по подаденото заявление. В мотивите си съдът посочва, че единствената призната от закона възможност за процедиране по заявление за достъп до информация е задълженият субект да постанови изричен акт. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

 

След влизането му в сила Прокуратурата предоставя достъп до исканата информация за създаването и състава на специализираното звено за борба с корупция. (Антикорупционното звено на Цацаров: За една година - една присъда на първа инстанция, Красен Николов, 16 март 2016, Mediapool)