05 юни 2016 г.

До този извод стигна АССГ по дело на Тодор Мадолев от София, който в края на 2015 иска тази информация от министерството.

 

Като правно основание в отказа на главния секретар на МК е посочена разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ, а като фактическо – обстоятелството, че на заявителя е било отговорено по отношение на исканата информация в рамките на предходните 6 месеца.

 

С Решение № 3048/04.05.2016 на АССГ, 34 състав отказът е отменен и главният секретар на МК е задължен да предостави достъп до протокола от проведения конкурс за директор на театъра. В мотивите си съдът посочва, че отказът на основание чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ е неоснователен, тъй като тази разпоредба дава възможност да се откаже предоставяне на информация, когато тя действително е била предоставена на заявителя по предходно искане, но не и когато му е била отказана и по предходно заявление, какъвто е настоящият случай. Съдът отбелязва, че исканият протокол от проведения конкурс без съмнение представлява обществена информация, тъй като съдържа информация за процедура за назначаване на директор на институция, която се финансира от държавния бюджет. Решението на съда е обжалвано от МК пред ВАС.