05 август 2016 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Таня Петрова (в. „Сега“).

 

Със заявление от март 2016 журналистката иска от Министерство на финансите (МФ) достъп до копия от приложената финансова обосновка и от изготвената стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта по три решения на МС, както и копия от финансовите обосновки по две постановления на МС. Директорът на Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ (ДЧРАО) при МФ отказва с мотив, че търсената информация има подготвителен характер и няма самостоятелно значение (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ).

 

С Решение № 4562/29.06.2016 АССГ отменя отказа и връща преписката на директора на ДЧРАО като го задължава да предостави достъп до исканата информация. Съдът приема, че тя е обществена и представлява документи, създадени и съхранявани от МФ. Съдът намира, че информацията в частност представлява служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ, тъй като е създадена по повод дейността на МФ и неговата администрация. Информацията действително представлява подготвителна информация, която няма самостоятелно значение по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, но въпреки това достъпът до нея не следва да бъде ограничаван, тъй като е налице надделяващ обществен интерес за предоставянето й. Съдът отчита като пропуск на административния орган, че не е извършил проверка за наличие на надделяващ обществен интерес. Според съда по отношение на поисканата служебна информация е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне, тъй като с узнаването й се цели повишаване на прозрачността и отчетността на задължен субект по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ. Решението подлежи на обжалване.