05 март 2013 г.

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) следва да предостави достъп до информация за проект „Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“.

 

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело заведено от Дияна Бончева. Със заявление от февруари 2012 тя поиска от МОСВ да й бъде предоставен договорът, сключен между министерството и Община Ямбол, проектното предложение на общината, междинни и крайни отчети по изпълнение на проекта, както и информация за извършените плащания по проекта и наложените санкции.

 

С решение от 4 април 2012 главният секретар на МОСВ отказа исканата информация с мотив, че засяга интересите на трето лице (Община Ямбол) и липсва съгласие за предоставянето й.

С решение от 19 февруари 2013 АССГ отмени отказа и задължи главния секретар на министерството да предостави достъп до исканата информация. В мотивите си съдът посочва, че абсолютно неоснователно министерството е провело процедура за търсене на съгласие от Община Ямбол, тъй като по силата на чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ не се изисква съгласието на третото лице, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. За пълнота на мотивите съдът отбелязва, че е налице надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията, тъй като същата е свързана с отпускането и разходването на средства от европейските фондове и републиканския бюджет.