07 юни 2017 г.

До този извод стигна Административен съд София-град (АССГ) по дело на Александър Терзиев (в. „Капитал“) срещу отказ на директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерство на вътрешните работи.

 

В края на октомври 2016 журналистът подава заявление, с което иска достъп до следната информация, свързана с предаването на седем турски граждани от страна на РБългария на Република Турция: 1. Изходяща и входяща кореспонденция между структурите в рамките на МВР; 2. Изходяща и входяща кореспонденция между структурите на рамките на МВР и други държавни институции; 3. Заповеди и други административни актове; 4. Докладни записки от служители на МВР по темата. С решение от 3 ноември 2016 министерството предоставя на заявителя копие от експресна стенограма от проведен парламентарен контрол по въпроса на 28.10.2016 и отказва достъп до конкретно поисканите документи с мотив, че не представляват обществена информация, тъй като не са свързани с дейността на МВР, а се отнасят изцяло до издаден индивидуален административен акт, който съдържа лични данни за определени физически лица. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

 

В резултат, с Решение № 2226 от 04.04.2017 съдът отменя отказа и задължава министерството да предостави достъп до исканите документи. Съдът приема, че исканите документи представляват обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), тъй като са създадени и съхранявани от задължения субект във връзка с осъществяване на правомощията му и предоставянето им ще даде възможност на заявителя да си състави собствено мнение за работата на МВР по конкретния случай. Според съдебния състав в случая е налице и надделяващ обществен интерес за предоставяне на информацията, а в отказа на министерството не са изложени мотиви, които да преодоляват законовата презумпция за наличие на такъв интерес. На последно място в решението на съда е посочено, че дори да не получи съгласие от трето засегнато лице, задълженият субект е длъжен да предостави частичен достъп до информация. Решението подлежи на обжалване.