05 февруари 2014 г.

Това  реши с определение №219/ 15.01.2014 състав на Административен съд София – град. Заявлението по случая бе подадено през юли от журналиста от OFFNEWS Юлиан Христов, който попита министъра на вътрешните работи има ли Волен Сидеров издадено разрешение за придобиване, съхранение и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси, кога е издадено, коя институция е издала необходимото за целта медицинското свидетелство, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства. Повод за журналистическия интерес бе появата на Сидеров с пистолет в парламента на 28 юни т.г. От МВР отказаха информацията, като посочиха, че заявлението е недопустимо и не следва да бъде разглеждано. Според министерството поисканата информация не е обществена, не е свързана с работата на МВР по ЗДОИ и представлява лични данни на Волен Сидеров.

 

Според съда поисканата със заявлението информация е обществена. От една страна информацията относно разрешителното за оръжие е обективирана в акт на съответния орган от системата на МВР при осъществяване на правомощията му по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в същото време е обществена и информацията по втората точка от заявлението  - относно евентуално издаденото медицинско свидетелство за липсата на психически разстройства на титуляра на разрешението. В определението се посочва още, че противно на мотивите на отказа, със заявлението не е поискан достъп до лични данни, тъй като в него изрично е посочено, че не се търси достъп до конкретни документи, както и подробности за здравословното състояние на лицето. Нещо повече, според съда, в случая е налице „надделяващ обществен интерес“ по смисъла на §1 т.2 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ, тъй като получаването на информацията би повишило прозрачността и отчетността на народния представител (с оглед и на възможността за обществена оценка на неговите действия), който е на собствено основание и субект по чл.3 от закона. Съдът отменя отказа и връща преписката на административния орган за произнасяне по същество.