05 май 2015 г.

До този извод стигна петчленен състав на ВАС по дело на Петър Пенчев (член на Обществения съвет на Асоциация на свободното слово „Анна Политковская”) срещу отказ на министъра на икономиката и енергетиката да предостави копие от разрешението за трансфер на гръцки мини в с. Горни Лом.

 

Решението за отказ на министъра е получено от заявителя на 1 декември 2014, а жалбата срещу него е подадена на 18 декември 2014. Обстоятелството, че жалбата е подадена 17 дни след получаване на отказа даде основание на тричленен състав на ВАС да  приеме, че жалбата е просрочена и да я остави без разглеждане (Определение № 1147 от 02.02.2015 по а.д. № 140/2015 на ВАС, Пето отделение). С подкрепата на ПДИ определението на тричленния състав на ВАС бе атакувано с частна жалба пред петчленен състав на ВАС.

 

В резултат с Определение № 3350 от 25.03.2015 по а.д. № 2272/2015 на ВАС, Петчленен състав – ІІ колегия определението за прекратяване бе отменено и делото бе върнато на същия тричленен състав на ВАС за продължаване на съдопроизводствените действия по него. В мотивите си магистратите посочиха, че  в чл. 140, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) е предвидено, че когато в административния акт или в съобщението за неговото издаване не е указано пред кой орган и в какъв срок може да се подаде жалба, съответният срок за обжалване по този закон се удължава на два месеца. В случая е налице хипотезата на тази правна норма, тъй като в обжалваното решение на министъра не се съдържа указание в какъв срок може да се обжалва. Относно възможността за обжалване на решението, в същото е посочено дословно: „Решението подлежи на обжалване пред ВАС по реда на АПК”. Очевидно е, че липсва указание за срока, в който може да се обжалва решението. Въпреки че е посочен процесуалният ред, по който може да се обжалва решението, липсва ясно и точно посочване на срока за обжалване. Препращането към приложимия процесуален закон не е достатъчно поради това, че в административния акт следва изрично да е посочен срока за обжалване. Ето защо, жалбата е процесуално допустима като подадена в срок и следва да бъде разгледана по същество. Определението на съда е окончателно. Предстои разглеждане на жалбата по същество в открито съдебно заседание на 28.10.2015.