07 март 2016 г.

С този мотив Върховен административен съд отмени решение за отказ на министъра на околната среда и водите по заявление на Гергана Богданова.

 

С него тя иска достъп до доклади за проверки по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С008, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 за проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол”, както и информация за наложени финансови корекции на същия договор, данни за промяна графика за изпълнение на проекта и информация за възложените обществени поръчки. След като не получава изрично съгласие от кмета на Община Ямбол като засегнато трето лице министърът на околната среда и водите отказва да предостави информацията на основание чл.37 ал.1 т.2 от ЗДОИ.

 

В решението на съда №1841/18.02.2016  се посочва, че липсата на съгласие на засегнатото лице за предоставяне на информация не е абсолютно и достатъчно основание за отказ да се предостави достъп до исканите сведения, а зависи и от отсъствието на надделяващ обществен интерес. В случая с оглед характера на исканата информация следва да се приеме, че независимо от липсата на съгласие на кмета на Ямбол, исканата информация следва да бъде предоставена при наличието на надделяващ обществен интерес по смисъла на §1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, тъй като чрез предоставянето на исканите сведения ще се повиши прозрачността и отчетността на задължения субект. В допълнение съдът посочва,  че органът, който не е изразил изрично съгласие да се предостави достъп до исканите сведения и данни, а именно кметът на Община Ямбол, също е задължен субект по смисъла на чл. 3, ал.1 от ЗДОИ и дължи предоставяне на информация, която е обществена, при отправено до него искане. Поради това не може да се приеме, че този орган има качеството на трето лице по смисъла на чл. 37 от ЗДОИ и следователно негово изрично съгласие не е необходимо. С решението си съдът отменя отказа и изпраща преписката на министъра на околната среда и водите за произнасяне по заявлението.

 

Решението подлежи на обжалване.