05 февруари 2016 г.

С този мотив административен съд София-област (АССО) отмени отказ на кмета на Община Божурище да предостави копия от длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация и справка за сключените от общината граждански договори в периода 2007 – 2015. Информацията бе поискана от гражданина Юлиян Методиев.

 

Отказът на кмета бе с мотив, че  исканата информация представлява служебна информация, която засяга интересите на трети лица /служителите в общинската администрация и лицата, наети от общината за предоставяне на определени услуги с личен труд/ и липсва изрично писмено съгласие от тях, както и че не е налице надделяващ обществен интерес за предоставянето й.

 

С Решение № 976/09.12.2015 по а.д. № 779/2015. АССО отмени отказа на кмета и му върна преписката за ново произнасяне с указания по тълкуването на закона. Съдебният състав посочи, че отказ с мотив липса на съгласие на трети засегнати лица без да е проведена процедура за търсене на съгласие е незаконосъобразен. Отделно, съдът отбелязва, че несъгласието на засегнатото лице да се предостави информацията не е достатъчно основание за постановяване на отказ. При отказ на засегнатото лице, органът следва да предостави информацията в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която се отнася до третото лице, като преди това прецени дали не е налице надделяващ обществен за предоставяне на пълен достъп. Според съда в случая е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация, тъй като исканите данни са свързани с улесняване на прозрачността и отчетността на задължените субекти относно взиманите от тях решения, както и гарантира законосъобразното и целесъобразно изпълнение на законовите задължения на задължените субекти. Кметът на Община Божурище не е изложил никакви мотиви, а само голословно без аргументи и съображения е приел, че не е налице надделяващ обществен интерес. Ето защо доводът, че такъв интерес не е налице е необоснован.

 

Решението подлежи на касационно обжалване.