05 март 2019 г.

До този извод стигна петчленен състав на ВАС, като втора инстанция, по дело на Зорница Маркова (в. „Капитал“) срещу отказ на Министерство на икономиката (МИ).

 

Информацията бе поискана през лятото на 2016, а отказът на МИ бе с мотив, че същата не е обществена и ЗДОИ не е приложим за достъп до нея. Първоначално ВАС оставя жалбата без разглеждане като просрочена и прекратява делото, но впоследствие това определение на ВАС е отменено от петчленен състав на съда и делото е върнато за продължаване на действията по него. При новото разглеждане от тричленен състав съдът се произнася по съществото на правния спор и с Решение № 12927 от 24.10.2018  отменя отказа и връща преписката на министъра на икономиката за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдиите приемат, че без съмнение кореспонденцията на Министерство на финансите (МФ) и Министерство на икономиката с дружествата, в които последното е принципал, и е по повод предоставяне на информация относно това какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и държавните предприятия към 31.09.2009 и съответно към 31.03.2010, е дейност по изпълнение на задълженията на администрацията в МИ, при което неправилно органът приема, че същата не е обществена информация, доколкото от характера ѝ следва, че тя притежава белезите на служебна обществена информация.

 

Решението е обжалвано от МИ пред петчленен състав на ВАС.

 

В резултат, с Решение № 2740/25.02.2019 на ВАС, Петчленен състав, решението на първата инстанция е оставено в сила. Според съдиите не намират опора в закона мотивите за административния орган, че исканата информация не е обществена, тъй като се намирала под номер на друго ведомство. Заявителката е поискала информация, която се съдържа в Министерство на икономиката. Същата е достатъчно конкретизирана във връзка с кореспонденция с друго ведомство, поради което има характера на служебна информация по смисъла на чл. 9-11 от ЗДОИ. Обосновано съдът приема, че в мотивите на административния орган са посочени взаимно изключващи се основания, поради отричане обществения характер на търсената информация и постановяване на отказ за разглеждане на заявлението като нередовно. При липса на основание по чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ за отказ да разгледа по същество заявлението за достъп, съдът законосъобразно е отменил отказа и го е върнал за произнасяне с решение по чл. 38 от ЗДОИ.

Решението е окончателно.