07 май 2019 г.

С този мотив ВАС остави в сила решение на АССГ за отмяна на отказ на директора на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да предостави копие от декларацията за конфликт на интереси на бивш служител на агенцията, който към момента на подаване на заявлението е бил номиниран и е участвал като единствен кандидат в процедура по избор за управител на Националния осигурителен институт (НОИ).

 

Информацията е поискана от Българския институт за правни инициативи (БИПИ) със заявление от септември 2017. Отказът на директора на АСП е с мотив, че тази информация не е обществена по ЗДОИ, а има единствено вътрешно административен характер. В отказа е посочено още, че заявлението не съдържа описание на исканата информация, тъй като с него се иска копие от документ. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред съда.

 

С Решение № 3021 от 04.05.2018 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на изпълнителния директор на АСП за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът намира за неоснователен довода на АСП, че исканата информация не е обществена по смисъла на ЗДОИ. Според съда исканата информация безспорно е служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ, тъй като същата се събира, създава и съхранява от задължения субект по повод дейността му. Съдът намира за неоснователен и другия довод на АСП, че когато се иска достъп до документ, а не се претендира информация като описание на сведение или знание за някого или нещо, то информация не се дължи. Според съда предоставянето на информация под формата на копие от документ на електронен носител е легална форма за достъп до информация, изрично уредена в ЗДОИ. Решението на АССГ е обжалвано пред ВАС от директора на АСП.

 

В резултат, с Решение № 4479 от 26.03.2019  на ВАС решението на първата инстанция за отмяна на отказа е оставено в сила. Върховните съдии споделят изложеното от АССГ, че в поисканата декларация се съдържа служебна обществена информация и предвид характера на информацията с нея се цели повишаване на прозрачността на задължения субект по ЗДОИ, поради което няма ограничение за предоставяне на съдържаща се в декларацията обществена информация, като задълженият субект не е изпълнил законовото си задължение да я публикува на интернет страницата си. Решението е окончателно. Информацията е предоставена.