05 февруари 2017 г.

Това реши Административен съд София – град по дело на журналиста Лъчезар Лисицов.

 

В началото на август 2016 журналистът подаде заявление до председателя на КРС, с което поиска конкретни данни - стойността в лева, разпределена по години, на средствата, изплатени на служителите в КРС и отделно на председателя, заместник-председателя и членовете на комисията за представително облекло, от създаването на комисията до подаване на заявлението.

 

В отговор, председателят на КРС се произнесе с решение, че се предоставя пълен достъп до исканата информация, но по същество такава не бе предоставена. Вместо нея, в решението е цитирана нормативната уредба, уреждаща изплащането на посочените средства. Поради това решението на председателя на КРС бе обжалвано пред Административен съд София – град.


С решението си №12/03.01.2017  съдът отменя отказа за предоставяне на информация като приема, че тъй като КРС е държавен орган – юридическо лице, първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, средствата, изплащани на нейните служители за представително облекло, също представляват част от този бюджет. Тъй като се касае за разходване на публични средства във връзка с осъществяване дейността на задължения субект, то безспорно търсената от заявителя информация представлява обществена такава по дефиницията на чл.2, ал.1 ЗДОИ - свързана с обществения живот в Р България и ще даде възможност на заявителя да си състави собствено мнение за дейността на задължения субект. В решението се посочва още, че видно от съдържанието на оспорения акт, ответникът не е предоставил исканата от заявителя информация, но не е постановил и мотивирано решение за отказ. Вместо това той е постановил един привидно благоприятен за жалбоподателя акт, в който обаче не се съдържат отговори на поставените със заявлението въпроси. Липсата на отговор формира мълчалив отказ по см. на чл.58, ал.1 АПК във вр. с чл.28, ал.1 ЗДОИ, като по този начин председателят на КРС не е спазил изискуемата от закона форма – писмената и е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

Решението  подлежи на обжалване.