05 април 2016 г.

С този мотив ВАС потвърди решение на АССГ за отмяната на отказ на Правителствена информационна служба (ПИС) да предостави достъп до три доклада на Главния инспекторат на Министерски съвет (МС) от извършени проверки. Информацията бе поискана от Виктор Иванов (в. "24 часа").

 

Отказът на ПИС бе с мотив, че информацията съдържа имената и длъжностите на служители от администрацията на МС и от комплекс „Бояна“, тоест представлявала лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

 

С Решение № 3007/29.04.2015 АССГ отмени отказа. Съдът прие, че е налице неоснователно позоваване на лични данни и неприложимост на ЗДОИ за такива, тъй като предмет на подаденото заявление не са личните данни на служителите, трите имена и длъжностите им, а докладите от извършените проверки на Главния инспекторат към МС. Обстоятелството, че в тези доклади могат да се съдържат и лични данни, предоставянето на които не може да стане без съгласие на лицата, не означава, че цялата информация, съдържаща се в тях, не може да бъде предоставена. Решението на първата инстанция бе атакувано от ПИС с касационна жалба пред ВАС.

 

С Решение № 1167/04.02.2016 ВАС остави в сила решението на първата инстанция.  Върховните съдии посочиха, че разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ изрично предвижда предоставяне на информацията в случаите на надделяващ обществен интерес. По смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ "надделяващ обществен интерес" е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на задължените субекти. От предмета на искането е видно, че заявителят цели именно да си състави мнение за отчетността на задължените субекти. Решението на съда е окончателно. Подадено е искане за изпълнението му до ПИС.