12 ноември 2018 г.

С този мотив Административен съд - Плевен отмени мълчалив отказ на кмета на община Червен бряг да предостави на Христо Гешов (Червен бряг) информация за разходите на общината за мобилни и интернет услуги, брой закупени мобилни апарати и устройства, и разходите за командировки. Информацията бе поискана през юни 2016.

 

След като кметът не се поизнася по заявлението е подадена жалба срещу мълчалив отказ.

 

След подаване на жалбата кметът на общината отправя на заявителя уведомление за уточняване на предмета на исканата информация, но след като получава такова отново не се произнася по заявлението. С Решение № 645 от 26.10.2018  Административен съд Плевен отменя мълчалия отказ и връща преписката на кмета за произнасяне по заявлението с изричен акт. Съдът приема, че от разпоредбите на чл. 38 и чл. 39 от ЗДОИ може да се направи извод че единствената регламентирана от закона възможност на задължения субект е да постанови решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация, като писмено уведоми молителя за това свое решение. Ето защо мълчалив отказ в конкретния случай е незаконосъобразен.

 

Решението подлежи на обжалване.