06 януари 2016 г.

С решение №8011/17.12.2015 състав на Административен съд София – град отмени мълчаливия отказ на кмета на столицата по заявление за достъп до информация, подадено от Гергин Борисов, представител на гражданска интернет инициатива „Спаси София“.

 

Исканата информация касае реконструкция на подлеза на НДК, извършен през 2012, като същата е конкретизирана в шест подточки - за извършвани проверки относно състоянието на подлезните съоръжения, констатирани дефекти, налагани глоби за лошо изпълнение, вида на ремонтите, осъществявани след 2012 и от кого, съответно каква е договорената им гаранция.

 

Според съда всички въпроси касаят информация, свързана с дейността на администрацията на Столична община, за която би следвало при този административен орган тя да е налична.Така формулирана, информацията е обществена по смисъла на чл.2 от ЗДОИ, тъй като е свързана с обществения живот и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. В решението се посочва още, че е налице законов императив за писмено произнасяне по заявлението, включително и при отказ. Непроизнасянето по заявлението, представляващо оспореният пред съда мълчалив отказ, е в нарушение на ЗДОИ и подлежи на отмяна само на това основание. В случай, че в Столична община е създадена и се съхранява исканата информация, кметът на Столична община или упълномощеното от него лице следва да отговори изрично в 14-дневен срок с решение като предостави достъп до исканата информация или като мотивирано откаже достъпа, ако е налице някое от законовите основания за това, изрично посочени в чл.37 от ЗДОИ. Дори в Столична община да не е създавана такава информация и същата да не е налице, в същия 14-дневен срок заявителят следва да бъде уведомен изрично за това / чл.33 от ЗДОИ/.

 

Решението подлежи на обжалване.