08 май 2014 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Светла Василева (в. „Дума“) срещу мълчалив отказ на кмета на Столична община (СО).  С Решение № 2616 от 17 април 2014 АССГ отмени мълчаливия отказ и върна преписката на кмета на СО за изрично произнасяне. В мотивите си съдът посочва, че съгласно ЗДОИ е налице законов императив за произнасяне по заявленията за достъп до информация и писмено уведомяване на заявителя за взетото решение. Неспазването на тези изисквания представлява мълчалив отказ, който е недопустим и само на това основание подлежи на отмяна. Съдът отбелязва, че исканата от журналистката информация е обществена, тъй като предоставянето й дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти, тоест по какъв начин кметът на СО (като орган на изпълнителната власт), съответно Столичния общински съвет (като орган на местно самоуправление), а също и общинската администрация, изпълняват своите функции, свързани с управлението и разпореждането, съответно събирането на приходите за общинския бюджет от имот – общинска собственост.