05 юли 2014 г.

До този извод стигна състав на Старозагорския административен съд (СЗАС) по дело на Сдружение с нестопанска цел /СНЦ/ „Моята е-Община“.

 

В отказа на кмета бе посочено, че пълният текст на проектната идея е на етап оценяване от Фондация Блумбърг Филантропи и след приключване на оценяването и при спечелване на проекта, същата ще придобие публичност. В тази връзка, кметът прави извод, че към момента на подаване на заявлението исканата информация за пълния текст на проекта не представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ и не може да бъде предоставена.

 

С Решение № 116 от 26.06.2014 СЗАС отмени отказа на кмета и го задължи да предостави информацията. В мотивите си съдът посочи, че по смисъла на ЗДОИ обществена информация представляват всички данни относно обществения живот, съдържащи се в документи и други материални носители на данни, създавани, получавани или съхранявани от задължен субект. В контекста на тази дефиниция исканата информация е обществена. Пълният текст на проектната идея се съдържа в заявлението за кандидатстване, подадено от кмета на Стара Загора в качеството му на орган на изпълнителната власт. Тази информация представлява служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ.