09 ноември 2017 г.

Този въпрос трябва да намери отговор съвсем скоро, тъй като делото срещу отказа на Изпълнителната агенция по околната среда /ИАОС/ да предостави достъп до почасовите данни за фини прахови частици /ФПЧ/ приключи.

Информацията бе поискана от Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ със заявление от 2 март 2017, отправено до кмета на Столична община /СО/. Той препрати заявлението на ИАОС, чийто директор отказа достъп до средночасовите стойности на ФПЧ, тъй като представлявали налична първична информация, която има предварителен характер.

 

С подкрепата на ПДИ отказът бе обжалван пред Административен съд София-град /АССГ/.

 

С Решение № 5086 от 1.08.2017 на АССГ отказът на директора на ИАОС бе отменен и преписката му бе върната за ново произнасяне по заявлението. Съдът прие, че почасовите данни за ФПЧ представляват информация за околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и не могат да бъдат отказвани с мотив, че имат предварителен характер, тъй като в случите, когато се търси информация за околната среда, намират приложение ограниченията на правото на достъп до информация по чл. 20 от ЗООС, сред които липсва ограничение, аналогично на заложеното в чл. 13 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ относно подготвителни документи с предварителен характер. Срещу решението на АССГ бе подадена касационна жалба от ИАОС. Поради обстоятелството, че касационната жалба бе съвсем бланкетна и в нея липсваше посочване на каквито и да е пороци на съдебното решение, с подкрепата на ПДИ бе подаден писмен отговор, с който призовахме съда да остави жалбата на ИАОС без разглеждане.

 

В резултат, с Определение № 12312 от 16.10.2017 на Върховния административен съд /ВАС/ касационната жалба на ИАОС бе оставена без разглеждане и производството по делото бе прекратено. Определението за прекратяване не бе обжалвано от ИАОС и влезе в сила. Това означава, че решението на АССГ за отмяна на отказа на директора на ИАОС също влезе в сила. Предстои ново произнасяне на директора на ИАОС по заявлението за достъп до средночасовите данни за ФПЧ.

 

Проблемът с чистотата на въздуха в София е сериозен и кампанията за достъп до информация получи широк обществен и медиен отзвук.

 

За инициативата за чист въздух и усилията да получат достъп до информация "За Земята - Достъп до правосъдие" и "Грийнпийс"-България бяха удостоени с наградата „Златен ключ“ на церемонията по повод Международния ден на правото да знам – на 28 септември 2017: http://www.righttoknowday.net/ceremonies/209992/2017_godina/.

 

Интервю с представители на двете организации по повод кампанията за чист въздух може да прочетете в месечния информационен бюлетин на ПДИ за септември 2017: Достъп до данните за чистотата на въздуха в София е само част от мащабна кампания.