07 август 2017 г.

До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) като втора инстанция по дело на журналиста Лъчезар Лисицов срещу отказ на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). 

 

Информацията беше поискана в началото на м. август 2016 г.

 

В отговор, председателят на КРС се произнесе с решение, че предоставя пълен достъп до исканата информация, но по същество такава не бе предоставена. Вместо нея, в решението бе цитирана нормативната уредба, уреждаща изплащането на посочените средства.

 

С решение от 3 януари 2017 г. Административен съд София-град (АССГ) отмени отказа и задължи председателя на КРС да предостави достъп до исканата информация. Съдът прие, че видно от съдържанието на оспорения акт, ответникът не е предоставил исканата от заявителя информация, но не е постановил и мотивирано решение за отказ. Вместо това той е постановил един привидно благоприятен за жалбоподателя акт, в който обаче не се съдържат отговори на поставените със заявлението въпроси.

 

Решението на АССГ бе атакувано от председателя на КРС с касационна жалба пред ВАС.

 

В резултат, с Решение № 7887 от 21.06.2017 г. ВАС остави в сила решението на първата инстанция. Върховните съдии приеха, че правилно и в съответствие с доказателствата първоинстанционният съдът е приел, че оспореното решение на КРС всъщност обективира отказ на органа на предостави информация по подаденото заявление. Решението на ВАС е окончателно.