05 март 2015 г.

Дали се иска конкретният материален носител на информацията или се иска описателно самата информация, е ирелевантно за дължимостта й. С тези мотиви ВАС отмени решение на Административен съд – Търговище както и отказ на заместник-кмета на Община Търговище да предостави копие от договор за продажба на общински имот на частна фирма.

 

Отказът на зам.-кмета бе с мотив, че липсва съгласие на трето засегнато лице (фирмата купувач), която е изразила несъгласие документът да бъде предоставен с мотив, че същият има частно-правен характер.

 

С Решение № 16 от 19.02.2014 Административен съд – Търговище потвърди отказа като прие, че по реда на ЗДОИ може да се иска предоставяне на достъп до информация, но не до документи.

 

С Решение № 1399 от 09.02.2015  по а.д. № 4960/2014 ВАС отмени решението на първата инстанция и отказа, като задължи зам.-кметът да предостави копие от договора за продажба на общински имот. В мотивите си магистратите посочват, че по смисъла на ЗДОИ „материален носител на обществена информация” е текст, какъвто несъмнено се съдържа в един договор. Материалният носител на информацията - в случая съответният документ, не е нещо, което се иска заради неговия материален субстрат, а заради информацията, която съдържа. Отделно, върховните съдии приемат, че в случая е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на информацията, тъй като в ЗДОИ е въведена презумпцията, че такъв интерес е налице, когато информацията е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект. Настоящият случай е именно такъв, от което следва, че зам.-кметът не е е имал законово основание да откаже предоставянето на копие от договора. Решението на съда е окончателно.