05 юли 2014 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Фондация „Ес о Ес Предприемачи“ срещу отказ на Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) да предостави копие от договор, сключен през  ноември 2012 между МИЕ и Консорциум „ТУ – ТЕХНОЛОГИИ – РУВЕКС“ по програмата за енергийна ефективност и зелена икономика – съвместна инициатива на МИЕ и ЕБВР.

 

Отказът на МИЕ бе с мотив, че информацията касае договор, сключен след провеждане на обществена поръчка, и засяга интересите на трето лице (консорциума – страна по договора), което не е дало съгласие за предоставянето й.

 

С Решение № 4229 от 24.06.2014 АССГ отмени отказа и задължи МИЕ да предостави исканата информация. В мотивите си съдът посочи, че липсата на съгласие на трето лице не може да обоснове отказ от предоставяне на информация, когато е налице надделяващ обществен интерес от узнаването й. Съдебният състав отбелязва, че анализа на нормите на ЗДОИ и Закона за обществените поръчки (ЗОП) показва, че договорите, сключени от задължени по ЗДОИ субекти, в резултат на проведени обществени поръчки, по дефиниция не представляват търговска тайна и достъпът до тях не може да бъде ограничаван, тъй като е налице надделяващ обществен интерес относно разходването на обществени средства. Във всеки случай клаузите на договори, възложени чрез обществена поръчка, както и тяхното изпълнение са предпоставка за повишаване на прозрачността и отчетността на задължените субекти по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ. Съдът обръща внимание и на новия чл. 22б, ал. 2 от ЗОП (ДВ бр. 40/2014 г.), който въпреки че още не е влязъл в сила, предвижда публикуване на договорите за обществени поръчки под формата на електронни документи.