26 януари 2011 г.

Информация къде е изпълнена последната смъртна присъда в България през 1989 следва да се предостави. Тази информация, както и съдържанието на затворническото досие на последното лице с изпълнена смъртна присъда в България бяха поискани от неговата майка със заявление до Министерство на правосъдието (МП). Информацията бе отказана на основание, че не е обществена, и че засяга интересите на трето лице, като отказът бе подписан от старши юрисконсулт към дирекция в МП.

 

С решение № 356/26.01.2011 Административен съд София – град отменя отказа. Съдът посочва, че отказът е незаконосъобразен, тъй като от една страна не са посочени третите лица, чиито интереси са засегнати, а също и не са ангажирани доказателства, че е искано съгласието на тези трети лица за предоставяне на исканата информация, както и че те са отказали предоставяне на информацията. Съдът посочва още, че дори при отказ на третите лица за предоставяне на информация, този техен отказ е преодолим по реда на чл.37 ал.2 от ЗДОИ – чрез предоставяне на частичен достъп.


Съдът счита, че административният орган неправилно е приложил закона като е приел, че информацията не попада в определението на обществена информация по чл.2 от ЗДОИ. В решението се посочва, че в затворническото досие се прилагат документи, които  изцяло се събират, създават и съхраняват във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните администрации.

Съдът задължава ответникът да предостави информацията.