05 април 2013 г.

На втора съдебна инстанция беше разгледано и решено делото на журналистката Светослава Тадаръкова срещу отказ на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ по две заявления за достъп до информация. С първото заявление жалбоподателката поиска от министъра на правосъдието да й предостави информация, посочена в три точки, за директорите на Софийския затвор между 1980 и 1990. С второто бе поискана информация за четири осъдени на смърт лица, заради участието им в т.нар. „Възродителен процес“ - в кои затвори са били, кога и къде са изпълнени присъдите, издадени ли са смъртни актове и т.н. От министерството двете заявления бяха препратени по компетентност на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/. Информацията бе отказана с решение на главния директор на ГДИН, в което по първото заявление се посочва, че дирекцията няма задължение да събира, съхранява и предоставя лични данни за бившите си служители. По отношение на искането на информация за осъдените на смърт  заявителката бе уведомена, че ЗДОИ е неприложим, тъй като съществува специален ред за предоставяне на информация по реда на Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона за политическата и гражданска реабилитация на репресираните лица /ЗПГРРЛ/  и то само на техните наследници.

 

В решението на първата инстанция -  № 1324/ 12.03.2012 АССГ счете, че доколкото заеманата от директорите на затвора длъжност е публична, отказът за предоставяне на информация за техните имена и за периода, в който всеки от тях е заемал тази длъжност, е неоснователен. Неоснователни, според съдебният състав, бяха и твърденията, че е налице специален ред за предоставяне на информацията за изпълнение на наказанията на осъдените на смърт лица. Освен това  съдът счете, че е налице надделяващ обществен интерес от предоставяне на исканата информация, тъй като тя ще послужи за създаването на филм за важен период от съвременната история на България.  

 

Различно обаче е становището на втората инстанция по делото – Върховен административен съд, обективирано в решение №3380/12.03.2013.  Според състав на съда информацията за имената на лицата, заемали длъжността началник на Софийски затвор и периода, през който са изпълнявали тази длъжност представляват техни лични данни, поради което е следвало да бъде потърсено съгласието на тези лица за предоставяне им или за отказ от такова.  Без да отчита факта, че в случая става въпрос, за лица, заемащи публична длъжност, съдът добавя още „следва да се има предвид и това, че във всички случаи, това следва да стане по начин, при който достъпът до техни лични данни, вкл. имената им и периода, през който са изпълнявали длъжността, да не могат да бъдат огласени вкл. и чрез достъп до материалите по делото.  Според съда ЗДОИ е неприложим и по отношение на исканата с другото заявление информация, тъй като тя отново представлявала лични данни, само че този път на осъдените лица. Решението на съда е окончателно.