05 януари 2017 г.

С този мотив Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Административен съд София-град (АССГ) и отказ на Софийска градска прокуратура (СГП). Информацията бе поискана от Лора Филева (в. „Капитал“) със заявление от 18 юни 2014 и касаеше дейността на Делян Пеевски като следовател.

 

Отказът на СГП бе с мотив, че информацията не е обществена по смисъла на ЗДОИ, както и че не е налице съгласие от третото лице, за което тя се отнася.

 

С Решение № 3767 от 29.05.2015  на АССГ, Второ отделение, 33 състав, съдия Галин Несторов, жалбата на журналистката бе отхвърлена. Мотивите на съдията бяха, че предоставянето на тази информация не би дало възможност на заявителя да си състави обективно мнение за дейността на Следствието. Дори е налице реална опасност предоставянето на такава информация (за дейността на един конкретен следовател) да създаде субективно и погрешно мнение за дейността на Следствието, както и да доведе до накърняване на личния авторитет на съответния следовател.

 

С подкрепата на ПДИ решението на АССГ бе атакувано с касационна жалба пред ВАС.

 

С Решение № 12562 от 21.11.2016 на ВАС, Пето отделение, съдия-докладчик Диана Добрева, решението на първата инстанция, както и отказът на СГП са отменени, а преписката върната на СГП за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването на закона. В мотивите си магистратите посочват, че действително информацията за постановените актове по конкретни досъдебни производства и съдебни дела не представлява обществена информация по смисъла на ЗДОИ и може да бъде предоставяна единствено по реда на съответните процесуални закони, но в случая не се иска информация за конкретни актове по конкретни преписки и дела, а за натовареността на отделен магистрат, която е част от статистическата информация, която органите на съдебната власт публикуват периодично. Тази информация е налична при съответния орган за всеки магистрат, доколкото именно въз основа на тези и други данни се извършва атестация на работата им, а след обобщаване служи за изготвяне на статистическата справка за работата на съответния орган на съдебната власт. Исканата информация е част от информацията, предоставяна от отделните звена на съдебната власт след обобщаване на работата на магистратите, работещи в тези звена. В случая тази информация е статистическа, макар и за отделен магистрат за конкретен период от време и не фигурира в отчетните доклади на прокуратурата, но статистическите данни за работата й са изведени след анализ на работата на всички магистрати, работещи в нея. Предоставянето на достъп до тази информация ще даде възможност на заявителя да си състави мнение за работата на Следствието.

 

Решението на съда е окончателно.