07 март 2016 г.

С този мотив  Административен съд – Стара Загора отмени решение по идентичен случай на журналиста Йово Николов, този път срещу отказ на директора на Областната дирекция на МВР – Стара Загора да предостави информацията за имената на ръководителите на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Стара Загора.

 

Отказът по заявлението е обоснован с обстоятелството, че от една страна заявената за предоставяне информация няма характер на обществена информация по ЗДОИ, доколкото не представлява такава, свързана с обществения живот в РБългария и даваща възможност на заявителя да си състави собствено мнение относно дейността на задължения по ЗДОИ субект, а от друга - че направеното искане касае достъп до лични данни на физически лица, по отношение на които ЗДОИ е неприложим.

 

В решението си №18 от 17.02.2016 състав на Административен съд – Стара Загора приема, че осъществяваните от ръководителя на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР дейност и властнически функции като орган на държавна власт, могат да бъдат определени като свързани с обществения в живот в страната. Както всеки административен орган, така и ръководителят на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР, се персонифицира с лицето, назначено и изпълняващо посочената длъжност, посочва съдът. Ето защо информацията следва да бъде определена като официална обществена информация по смисъла на чл.2, ал.1 във връзка с чл.10 от ЗДОИ, съдържаща се както в акта на директора на ОД на МВР за назначаване на съответното лице на посочената длъжност, така и в издаваните административни актове от ръководителя на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР, в качеството му на административен орган.

 

Съдът отхвърля като неоснователен и вторият довод за отказ на поисканата информация – лични данни на физическите лица. Мотивите са, че информацията за ръководителите на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора е идентифицираща ги като длъжностни лица, упражняващи функции на държавен орган, поради което тази информация не може да бъде определена като свързана с неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица. Заявената за получаване информация се отнася до публична институция и нейния състав и следователно тя не засяга личното качество, респективно личния живот на съответното лице, а е свързана с обществената му идентичност като длъжностно лице в системата на органите на МВР. Упражняването на такива правомощия не може да се реализира чрез анонимно осъществяване на властнически функции. Ето защо, имената на лице, заемащо публична длъжност, в институция, чиито структура, правомощия и правила на дейност са нормативно регламентирани на основата на принципа на публичността, не могат да бъдат определени като защитени от закона лични данни, приема съдът.

Решението подлежи на обжалване.