05 август 2016 г.

До този извод стигна Административен съд – Благоевград по дело на Сдружение „Инициатива за равни възможности“ (ИРВ). Със заявление от февруари 2016 ИРВ искат от кмета на община Благоевград да им предостави достъп до следната информация:

-  Колко заповеди са издадени от кмета или упълномощено от него длъжностно лице с правно основание чл. 225а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за премахване на незаконни строежи на територията на община Благоевград в периода от 26.11.2012 до момента на подаване на заявлението?

-  Какво е съдържанието на тези заповеди? (Искат се копия от всяка една от съответните заповеди със заличени лични данни и имена на засегнатите лица, предоставени по електронен път или на интернет адрес съгласно чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ).

 

Кметът отказва с мотив, че информацията не попада в обхвата на понятието обществена информация, тъй като по ЗДОИ може да се иска достъп до обществена информация, но не и достъп до заповеди за премахване на незаконни обекти. Вторият мотив за отказ е, че ЗДОИ е неприложим за достъп до исканата в случая информация, тъй като ЗУТ съдържа специален ред за обявяване и съобщаване на актовете за премахване на незаконни строежи на заинтересованите лица. С Решение 1018/08.07.2016 Административен съд – Благоевград отменя отказа и връща преписката на кмета за ново произнасяне с мотиви по тълкуване на закона. Съдът приема, че информацията по заявлението е обществена, тъй като съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗУТ общинските съвети и кметовете на общините, в рамките на предоставената им компетентност, определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията на съответната община. Съгласно чл. 225а от ЗУТ кметовете на общината или упълномощено от тях длъжностно лице издават заповеди за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, или части от тях. В случая информацията, която създава кметът на общината по отношение на издадени заповеди за незаконно строителство, е обществена, защото именно кметовете определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията. Устройството на територията и спазването на законовите изисквания за него, включително издаване на заповеди за премахване на незаконно построени строежи, е част от обществения живот в страната и конкретно в отделните общини и гражданите трябва да имат възможност да си съставят мнение за работата на компетентните органи, в случая кметът на община Благоевград. Съдът посочва, че сдружението-заявител не е било страна в производствата по премахване на незаконни строежи и не може да иска достъп по реда на АПК. В ЗУТ също не е предвиден специален ред за достъп до тези заповеди. Това ще рече, че исканата информация може да се получи по реда на ЗДОИ. Решението подлежи на обжалване.