06 декември 2014 г.

В свое решение от 28.11.2014 АССГ стигна до извода, че информацията относно дейността на прокуратурата, в частност на Софийска градска прокуратура /СГП/, обективирана в отчетния доклад за съответната година, е обществена.


До това решение на съда се стигна след завеждане на дело от Росен Босев срещу решение на градския прокурор, с което беше оставено без уважение заявлението на журналиста.

 

Предмет на заявлението са копия на отчетните доклади на СГП за периода 2006 – 2013, по преценка на прокуратурата обаче докладите бяха отказани на основание служебна тайна по смисъла на чл.28 ал.3 от Закона за защита на класифицираната информация.

 

В  решение на АССГ № 7259/28.11.2014 се посочва, че оспореният отказ е незаконосъобразен, тъй като липсват доказателства, че информацията е маркирана с гриф за сигурност „за служебно ползване“, за което в съответствие с правомощията си съдът е изискал доказателства от прокуратурата, но такива не са представени.

 

Според съдебния състав дори информацията да е била маркирана с гриф за сигурност и маркирането й да е било законосъобразно, тъй като е изтекъл 6-месечният срок от датата на създаването й (съответно едногодишният, ако същият е бил еднократно удължен), достъпът до нея следва да се осъществи по реда на ЗДОИ.

 

Сред мотивите на съда за отмяна на отказа е и изводът, че прокуратурата като цяло и всяка нейна структура в частност следва да са наясно, че няма аспекти от резултатите за дейността им, които могат да бъдат скрити от обществото. Именно резултатите от дейността, обективирани в отчетните доклади, позволяват формирането на обществено мнение за начина, по който тази дейност се осъществява и повишават прозрачността и отчетността на прокуратурата като задължен субект по чл.3 от ЗДОИ, а с това се осъществява и легалното определение за "надделяващ обществен интерес" - § 1, т.6 от ДР на ЗДОИ.

 

Решението подлежи на обжалване.