05 ноември 2016 г.

С този мотив Административен съд София-град (АССГ) отмени отказ на директора на Агенция „Митници“. Информацията бе поискана през април 2016 от Атанас Чобанов и Асен Йорданов – журналисти от сайта за разследваща журналистика „Биволъ“.

 

Отказът на директора на митниците бе с мотив, че търсената информация представлявала статистическа и данъчна информация, както и служебна и търговска тайна. В отказа бе посочено, че Данъчно-процесуалният кодекс (ДОПК), Законът за митниците (ЗМ) и Законът за статистиката (ЗС) се явяват специални по отношение на ЗДОИ при предоставяне на информация и регламентират задължение за Агенция „Митници“ и нейните служители да пазят тази информация, както и забрана да се разгласява получената информация. На последно място бе посочено, че достъпът до информация по ЗДОИ не може да се използва за провеждане на контрол от страна на граждани относно дейността на Агенция „Митници“, нито да се получава фирмена информация на трети лица.

 

С подкрепата на ПДИ отказът бе обжалван.

 

С Решение № 6342 от 19.10.2016 АССГ, Второ отделение, 32 състав отмени отказа и изпрати преписката на директора на Агенция „Митници“ за ново произнасяне. Съдът прие, че исканата информация има характер на обществена по смисъла на ЗДОИ, тъй като същата е свързана с обществения живот и би послужила на заявителите за съставяне на мнение относно осъществявания износ на български цигари към фирми, регистрирани в Обединените арабски емирства (ОАЕ) и контрола върху този износ, който се осъществява от Агенция „Митници“. Съдът не прие довода, че достъпът до обществена информация не може да се използва от гражданите за провеждане на контрол за дейността на държавни органи. Съдът посочи, че не е налице тайна, тъй като поисканата информация е обобщена, а не конкретна – иска се информация дали са изнасяни цигари и какво е общото им количество. Тези сведения и данни нямат за цел индивидуализиране на конкретните субекти износители на български цигари, а само да информират заявителите изнасяни ли са цигари за определени контрагенти, регистрирани извън България, през кои пунктове и в какво количество. Съдът отбелязва, че исканата информация не е статистическа, тъй като не е създадена по реда на Закона за статистиката. В тази връзка, в отказа не са изложени мотиви защо е прието, че исканата информация е статистическа. Съдът обръща внимание, че това важи за мотивите на отказа като цяло, тъй като същият изобилства от цитирани текстове на нормативни актове без да е направен анализ на поисканата информация. По делото не са представени доказателства, а и в отказа не се твърди наличие на заповед, която да определя исканата информация като служебна тайна. Исканата информация не е и данъчна или търговска тайна, тъй като предоставянето й не би разкрило данни от търговската дейност на дадено дружество, доколкото не се иска информация кои са конкретно фирмите износители или кой е българският производител. Отделно, съдът намира, че в случая е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на информацията, тъй като безспорно тя цели повишаване прозрачността и отчетността на Агенция „Митници“ при осъществявания от нея митнически контрол, включително върху акцизни стоки каквито са цигарите. Информацията ще даде възможност да се прецени дали агенцията изпълнява законосъобразно и целесъобразно законовите си задължения при осъществяване на митническия контрол.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС.