05 февруари 2014 г.

Това реши окончателно петчленен състав на Върховен административен съд с решение №16380 от 10.12.2013, оставяйки в сила решението на ВАС – тричленен състав. Делото по случая бе заведено от Българският институт за правни инициативи след отказ на министъра на вътрешните работи да предостави информация по подадено от организацията заявление. С него от института поискаха да узнаят награждаван ли е по реда на чл. 216 от Закона за министерството на вътрешните работи (ЗМВР) Сотир Цацаров като председател на Окръжния съд в Пловдив за  съдействие и конкретна помощ на МВР, и ако е награждаван, какви са мотивите, вида на наградата, кога и за какви заслуги. Конкретният повод за заявлението беше изготвянето на профил на Сотир Цацаров в качеството му на кандидат за главен прокурор, в рамките на проект „Инициатива за прозрачни съдебни назначения". За целта, за кандидатите за назначения на ключови позиции в съдебната власт се изготвят стандартизирани профили, обобщаващи цялата достъпна информация за тях, на основата на която да бъде взето обективно и мотивирано решение. Министърът отказа информация, мотивирайки се, че тя е извън приложното поле на ЗДОИ и не представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от закона, тъй като представлява лични данни. 


Първата инстанция по делото прецени, че тази информация не е лични данни, както приема МВР. В решението си съдът посочи, че "с данните за получената награда не може да бъде идентифицирано дадено лице по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)", както и че "размерът на получаваните награди не е свързан с неприкосновеността на личността и личния живот, а е обективно съществуващ факт". Според съда се касае за достъп до обществена информация, даваща възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на министерството по  разходване на бюджетни средства за награждаване на български и чуждестранни граждани. Последва касационно обжалване пред Върховен административен съд – 5-членен състав. В решението си втората инстанция приема изцяло становището, изложено в първоинстанционното решение за характера на исканата информация – става въпрос за обществена информация, а не за лични данни по смисъла на ЗЗЛД.  В допълнение съдът посочва, че съгласно законодателството на РБългария, магистратите са лица, изпълняващи публична, висша държавна длъжност по силата на чл. 228 от Закона за съдебната власт. Съгласно практиката на Конституционния съд (решение № 4/26.03.2012 по к. д. № 14/2011) защитата на личните данни за т.нар публични личности е много по-занижена в сравнение със защитата на личните данни на останалите граждани.