05 януари 2017 г.

С тези мотиви Ямболският административен съд (ЯАС) отмени отказ на секретаря на община Ямбол да предостави Конструктивно обследване на „Безистена“, което е финансирано от бюджета на общината. Информацията бе поискана от Мариета Сивкова (общински съветник в Общински съвет – Ямбол) със заявление от 27 юли 2016.

 

Отказът на секретаря на общината бе с мотив, че информацията не е обществена по смисъла на ЗДОИ, както и че е свързана с оперативна подготовка на актове на общината и няма самостоятелно значение (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ).

 

С подкрепата на ПДИ отказът бе обжалван пред ЯАС.

 

С Решение № 143 от 18.11.2016 на ЯАС, Пети състав, съдия Д. Стаматова, отказът на секретаря на общината е отменен и преписката му е върната за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. В мотивите си съдията посочва, че видно от Списъка на паметниците на културата с категория „Национално значение” на територията на Област Ямбол, въпросният обект – „Безистена“ е обявен за такъв паметник (ДВ бр. 69 от 1972 г.). Предвид статута му на културна ценност, информацията за неговото физическо състояние, отразена във въпросното конструктивно обследване е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ и се дължи на всяко лице, което иска да си състави собствено мнение за състоянието на този имот. По делото няма спор, че  изготвянето на това обследване  е възложено от общината и е заплатено със средства от общинския бюджет. Като се има предвид, че една от целите на ЗДОИ е повишаването на прозрачността и отчетността на задължените субекти, то исканата информация е следвало да бъде предоставена. Конструктивното обследване има напълно самостоятелно значение относно състоянието на сградата и по отношение на него не може да намери приложение ограничението по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ.

 

Решението на ЯАС е атакувано от секретаря на общината с касационна жалба до ВАС.