18 декември 2017 г.

До този извод стигна състав на ВАС като втора инстанция по дело срещу отказ на ректора на Софийския университет (СУ) да предостави на студента Симеон Георгиев информация за всички финансови възнаграждения за 2013, 2014 и първото полугодие на 2015 по трудови договори, граждански договори, проектна и научна дейност, както и за разходите за социално, здравно и друго осигуряване на заместник-ректора, главния счетоводител и главния финансист.

 

Отказът бе с мотив, че тази информация представлява защитени лични данни и Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е неприложим. С решение от 4 април 2016 АССГ отменя отказа и връща преписката на ректора за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че със заявлението не се цели достъп до лични данни, а достъп до информация за разходването на публични средства от държавния бюджет. В решението е посочено, че ректорът не е изложил съображения коя част от исканата информация съдържа лични данни, нито е провел процедура за търсене на съгласие на трето лице, нито е направил преценка дали не се касае за информация с надделяващ обществен интерес. Решението на АССГ е атакувано от ректора с касационна жалба до ВАС.

 

С Решение № 15137/11.12.2017  на ВАС решението на първата инстанция е оставено в сила. Върховните съдии посочват, че правилно е прието от АССГ, че се касае за обществена информация, свързана с обществения живот на страната, даваща възможност на гражданите и в частност на студентите да си съставят собствено мнение за дейността на университета, който е задължения по закона субект. Исканата информация касае изпълнението на служебни задължения от посочените в искането лица, заемащи съответните длъжности - заместник-ректор, главен счетоводител и главен финансист и не засяга защитени лични данни. Информацията не е свързана с неприкосновеността на личността и личния им живот, по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Информацията за получените възнаграждения, включително и от проектна дейност, финансирана със средства от Европейския съюз, не представлява защитени лични данни. Независимо от посоченото, дори и да става дума за лични данни, правилно е прието от съда, че е налице изключението за надделяващ обществен интерес, тъй като чрез исканата информация се цели изграждане на преценка за разходването на публични по своя характер средства, т. е. повишаване на прозрачността и отчетността на задължения субект, съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, съдържащ легалната дефиниция на надделяващ обществен интерес. Решението е окончателно.