05 юли 2014 г.

До този извод стигна състав на Габровския административен съд (ГАС) по дело на Емилия Димитрова (координатор на ПДИ за Област Габрово) срещу отказ на секретаря на Община Севлиево да предостави информация за месечното възнаграждение на позицията „заместник-кмет финанси“ в общината.

 

Отказът на секретаря е с мотив, че общината вече е отказвала тази информация по предходно заявление на журналистката, както и че в длъжностното разписание на Община Севлиево не съществува понятие „позиция“.

 

С Решение № 35 от 28.05.2014 състав на ГАС отмени отказа и върна преписката на секретаря на общината за ново произнасяне. В мотивите си съдебният състав посочва, че съгласно трайната практика на ВАС вече постановеният отказ на информация не е основание за отказ и не освобождава органа от задължението да се произнесе изрично при получаване на ново заявление за същата информация. Относно другия мотив за отказ, свързан с понятието „позиция“, съдът намира, че неточното използване на определени думи или понятия в заявлението, стига заявлението да е достатъчно ясно и разбираемо, не може да бъде основание за отказ. Съдът посочва, че в случая не е налице неяснота в подаденото заявление и е напълно ясно, че с него се иска информация за възнаграждението на заместник-кмета на общината в ресор финанси. Съдебното решение завършва с посочване, че исканата информация не представлява защитени лични данни, тъй като тази защита е много по-занижена по отношение на лица, заемащи публични длъжности. В резултат общината е предоставила исканата информация на Емилия Димитрова.