05 юни 2019 г.

С този мотив състав на Административен съд – Пловдив отмени отказ на Министерство на младежта и спорта (ММС) да предостави копие от писмо на Българския стрелкови съюз (БСС) до ММС, което е свързано с актуализация на списъка с олимпийските медалисти по спортна стрелба, прекратили състезателната си дейност.

 

Информацията е поискана от Камен Шишманов (Пловдив) със заявление от 23 ноември 2018. Комисията за разглеждане на заявления по ЗДОИ при ММС отказва достъп с мотив, че исканата информация „не представлява информация за обществения живот и въз основа на нея заявителят не може да си състави собствено мнение относно дейността на задължения по закона субект“. Друго съображение в отказа е, че се касае за „информация във връзка с административното обслужване на гражданите, по отношение на която разпоредбите на ЗДОИ не се прилагат“.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Пловдив.

 

В резултат, с Решение № 1091 от 17 май 2019 съдът отменя отказа и връща преписката за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдията приема за установено по делото, че писмото от БСС, което е предмет на заявлението за достъп до информация, е налично в деловодната система на ММС. С него БСС уведомява министерството, че няма промяна в списъка на олимпийските медалисти по спортна стрелба, прекратили състезателната си дейност. Съдията стига до извода, че комисията към ММС неправилно е приложила ЗДОИ като е приела, че писмото няма характер на обществена информация. От заявлението е видно, че се иска копие на писмо, изпратено до ММС от БСС, който съставлява спортна организация по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС). В тази насока и доколкото съгласно ЗФВС министърът на младежта и спорта ръководи, координира и контролира държавната политика в областта на физическото възпитание и спорта, включително и като упражнява надзор и подпомагане върху дейността на спортните организации, то съхраняваната при него информация в тази връзка и конкретно такава, изходяща от спортните организации, касаещи тяхната дейност, безспорно има характер на информация, свързана с обществения живот в страната. Съдията посочва, че в ЗФВС съществуват конкретни разпоредби, свързани с разходване на средства от бюджета на ММС за стимулиране и награждаване на финалисти от олимпийски игри и за отпускане на месечни премии за треньори на олимпийски медалисти, прекратили активна състезателна дейност. Ясно е, че подобна информация се събира в ММС именно с цел осъществяване на конкретните общи и специализирани правомощия на изпълнителната власт в този ресор, поради което безспорно съставлява обществена информация. Съдията не приема за основателни и възраженията на ответната страна, че от характера на исканата информация нямало как заявителят да си състави собствено мнение за дейността на задължения по закона субект. Вярно е, че въпросното писмо на БСС, което се иска да бъде предоставено, е изходящо от спортна организация, а не от ММС и поради това естествено не съдържа конкретни данни за дейността на министерството, като задължен субект по ЗДОИ. Тази информация обаче, касаеща наличие или липса на промяна в списъци на олимпийски медалисти по спортна стрелба, прекратили състезателната си дейност, съставлява част от информацията, въз основа на която гражданите могат да си съставят собствено мнение например относно начина на разходване на предвидените в бюджета средства за премии и награди и за кого същите са разходвани. В края на съдебното решение са изложени подробни мотиви и по въпроса защо според съдията исканата информация не е свързана с административното обслужване по начин, който да препятства получаването и по ЗДОИ от трети лица. Решението е окончателно.