05 март 2014 г.

До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) като втора инстанция по дело на Манол Златев от София срещу отказ на ДНСК. Златев иска копия от протоколи за извършени проверки от ДНСК на негови незаконни постройки, както и копия от документи от проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за премахването на постройките. Отказът на главния секретар на ДНСК е с мотив, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, но не и до документи, както и че исканата информация има частен характер и е свързана с личен интерес на заявителя.

 

С Решение № 7346 от 28.120212 по а.д. № 8686/2012 Административен съд София-град (АССГ), Второ отделение, 30 състав, отмени отказа на ДНСК с мотив, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до конкретни документи, тъй като са носител на информация. Решението на АССГ бе атакувано от главния секретар на ДНСК с касационна жалба пред ВАС.


С Решение № 1113 от 28.01.2014 по а.д. № 2506/2013 ВАС, Пето отделение, прие, че касационната жалба е неоснователна и остави в сила решението на първата инстанция. В мотивите си съдебният състав посочи, че ДНСК е единствената институция, упражняваща контрол върху строежите в РБ по определен за това ред в закона. Предвид това обстоятелство съдържащата се в исканите документите информация е пряко свързана с дейността на ДНСК като държавен орган. По тази причина изводът на АССГ, че тя е свързана с обществения живот е законосъобразен и обоснован. В същото време чрез нея, заявителят ще получи възможност да си състави собствено мнение за дейността на ДНСК – дали в съставените констативни протоколи служителите на институцията са отразили правилно действителното положение и дали са спазени законовите изисквания за възлагане на обществени поръчки, свързани с премахването на строежите.