08 април 2011 г.

Информацията за конкурсна процедура за директор на Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ в Министерство на правосъдието (МП) е обществена и следва да бъде предоставена при поискване. До този извод стигна състав на Административен съд – София град (АССГ) по дело на Стойчо Чичеков срещу отказ на МП. Информацията бе поискана през  февруари 2010 и касаеше основно дейността на назначената от министъра конкурсната комисия. Отказът на министерството бе с мотив, че част от информацията вече е предоставена на заявителя, и че тя е свързана с оперативната подготовка на актовете на министъра и няма самостоятелно значение.

 

С Решение № 1685 от 8 април 2011 състав на АССГ отмени отказа и задължи МП да предостави исканата информация. В мотивите си съдът отбелязва, че по делото не са представени доказателства информацията да е предоставяна на заявителя по негово предходно заявление. Съдът констатира и противоречие във формираната от административния орган воля, тъй като от една страна административният орган приема, че информацията е обществена, както и че е предоставена на заявителя по негово предходно заявление, после по отношение на същата информация приема, че е налице ограничение за предоставянето й по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. В решението е посочено още, че не може да бъде възприета тезата на административния орган, че исканата информация е свързана с оперативната подготовка на актове на органа и няма самостоятелно значение. Конкурсната комисия определя критериите за оценка, допуска, оценява и класира кандидатите, т.е. нейните актове имат определящо значение за изхода на конкурса. Извършеното от комисията класиране е задължително за органа по назначаването (министърът) и го обвързва да назначи класирания на първо място кандидат.