05 февруари 2019 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Варна по делото на Марин Николов (НОВА TV) срещу отказ на секретаря на община Аксаково.

 

Със заявление от юни 2018 журналистът иска от кмета на общината информация има ли и колко отпадъци /измерени в тонове, курсове на извозване, платени при разтоварването и/или по друг начин/ е извозила конкретна варненска фирма до регламентираното сметище на територията на с. Въглен, община Аксаково, съответно за 2016, 2017 и 2018 година.

 

Секретарят на общината отказва достъп с мотив, че информацията няма характер на обществена информация, не се отнася до обществения живот и не е предпоставка за формиране на мнение за същинската дейност на общинската администрация.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван.

 

С Решение № 2423/13.12018 Административен съд – Варна отменя отказа и задължава секретарят на общината да предостави исканата информация. Съдът приема, че в основата на правния спор стои характера на информацията – обществена според жалбоподателя и нямаща такъв характер според ответника. Услугите по договора за сметосъбиране във връзка с който се иска информацията са регламентирани от закона като подлежащи на извършване от съответните общини – в този смисъл е и разпоредбата на чл. 62 от З-на за местните данъци и такси. Конкретното извършване на услугите става чрез сключването на договори, по които възложител е винаги орган имащ качеството на задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ. С оглед последното, исканата със заявлението информация е такава - създадена и съхранявана от задължен субект и тъй като услугата по договора е от категорията на т.нар. „обществени услуги” /предоставяни в обществен интерес на територията на съответната община/, то същата се явява свързана с обществения живот по начин даващ възможност на гражданите да си съставят собствено мнение как задълженият по закон субект извършва дейността, критерии за което са поисканите със заявлението данни за количество събрани отпадъци, извършени курсове за извозването им, платени при разтоварването такси. В този смисъл, исканата информация не касае само и единствено страните по облигационните отношения, както неправилно е изложено в обжалваното писмо, тъй като ползватели на услугата предмет на договора са всички граждани, в чиито интерес тя е извършвана, поради което органът дължи отчет пред тях. По тези съображения съдът намира, че след като процесното заявление е подадено до задължен субект по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ и има за предмет обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, то за жалбоподателя е било налице правото на достъп до поисканата от него информация.

Срещу решенето е подадена касационна жалба от секретаря на община Аксаково.