06 декември 2014 г.

Не съществуват основания за отказване на достъп до информацията, реши състав на Административен съд София – град.

 

Със заявление до министър-председателя на РБ журналистът от в. „24 часа“ Виктор Иванов поиска да му бъде предоставена информация за изплатените на председателите на държавните агенции парични награди, допълнително материално стимулиране, възнаграждения за добро изпълнение на задачи, премии, допълнителни възнаграждения извън основната заплата през 2013, като се посочат заеманата длъжност и сумите по месеци.

 

Тъй като администрацията на МС не разполагала с информация за изплатени суми на председателя на ДАНС, заявлението на Иванов е изпратено по компетентност на агенцията.

 

В отговора на председателя на ДАНС е посочено, че исканата информация не представлява обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, поради което процедурата за достъп по ЗДОИ била неприложима в случая.

 

Според съда обаче в случая става въпрос за служебна обществена информация като не е налице нито едно от основанията за ограничаване на достъпа до нея. Отделно от това търсената информация ще даде възможност на жалбоподателя да си състави мнение за начина на функциониране и отчетността на държавния орган чрез разходване на бюджетни средства във време на финансова и икономическа криза в страната, което обосновава надделяващ обществен интерес по смисъла на §1 т.6 от ДР на ЗДОИ. Съгласно императивната разпоредба на чл.13 ал. 4 от ЗДОИ, достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес. В решението се посочва още, че приведеният от председателя на ДАНС довод, че предоставянето на търсената информация би нарушило личните му данни е неоснователен, тъй като тя не попада в обхвата на личните данни, защитавани от ЗЗЛД.

 

Съдът отменя отказа и връща преписката на председателя на ДАНС за ново разглеждане.

 

Решението подлежи на обжалване.