08 май 2014 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу частичен отказ на Върховна касационна прокуратура (ВКП). Със заявление от октомври 2013 журналистката поиска да й бъде предоставена следната информация.

1)   Какъв е заетият щат за съдебните и прокурорските помощници в цялата страна. Колко са те по щат?

2)   Справка по звена на съдебната власт – в кое звено колко помощници има. Колко от тях са назначени по заместване или временно по други съображения (и какви са те)?

3)   Списък на всички съдебни и прокурорски помощници, който да съдържа имената им, звеното на съдебната власт, в което работят, датата и основанието за назначаването им.

С решение от 7 ноември 2013 ВКП предостави достъп до информацията по т. 1 и 2 от заявлението и отказа информация по т. 3 с мотив, че имената на служителите и звеното, в което работят дава възможност за идентификация на същите, следователно тази информация представлява защитени лични данни на съответните лица. С Решение № 1860 от 24 март 2014 АССГ отмени отказа и върна преписката на ВКП с указания да предостави информацията на заявителката. В мотивите си съдът посочва, че информацията за структурното звено, в което работят прокурорските помощници, видът на правоотношението, датата и основанието за сключване на договорите, по никакъв начин не попада в обхвата на определението за лични данни, дадено в чл. 2, ал. 1 на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Съдът споделя доводите на жалбоподателката, че тази информация се отнася до публичната институция и нейните структура и състав, а не към личността, изпълняваща съответната длъжност. Съдебният състав приема, че предоставянето на списък с имената на прокурорските помощници за целите на журналистическата дейност също не влиза в противоречие с принципите на ЗЗЛД. Това е така, тъй като информацията не засяга личното качество, респективно личният живот на съответното лице, а е свързана с обществената му идентичност като служител в органите на съдебната власт.