05 април 2016 г.

С този мотив Административен съд – Пазарджик отмени отказ на директора на МВР Пазарджик да предостави информация за трите имена на лицата, ръководители на отделите/секторите „Пътна полиция“ (или техните еквивалентни структури) в МВР Пазарджик за периода 2000 до 2015.

 

Информацията бе поискана от Йово Николов (в. „Капитал“). Отказът на директора бе с мотив, че информацията не е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), както и че имената на лицата, заемали посочените длъжности, във фиксирания период, са лични данни и се ползват със защитата, уредена в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 

С Решение № 90/02.03.2016 Административен съд – Пазарджик отмени отказа и задължи директора на МВР Пазарджик да предостави исканата информация. Съдът прие, че информацията представлява официална обществена информация по смисъла на чл. 10 от ЗДОИ (информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи), тъй като държавната служба в МВР се заема с издаването на акт за назначаване, като в същия органът по назначаване посочва трите имена на държавния служител, т.е имената на държавните служители се съдържат в публичните актове на компетентния държавен орган по назначаването. Актът по назначаване в МВР е официален акт на съответния компетентен орган по назначаването, поради което в своята съвкупност съставлява официална обществена информация, съдържаща необходимото минимално количество лични данни, които не се ползват със защитата, разписана в ЗЗЛД. Решението подлежи на обжалване.