04 септември 2013 г.

С решение №5372/05.08.2013 АССГ отмени мълчалив отказ на изпълнителния директор на държавен фонд „Земеделие“ по заявление на гражданина Вилям Попов. Със заявлението е поискана информация за допълненията на списъка на кандидатите, преминали обучение по Програмата за развитие на селските райони за периода 10.05.2013 – 31.01.2013, информация за стойността на разходите за това обучение и копие от списъка на фирмите, извършили консултации, броя на последните и изплатената сума за тях. По отправеното заявление не е постановено решение, поради което бе обжалван мълчалив отказ. В решението на съда се посочва, че изпълнителният директор на фонда е длъжен да разгледа искането за информация относно прилагането на Програмата за развитие на селските райони и да се произнесе с решение по реда и във формата, предвидени в ЗДОИ, т.е неговото непроизнасяне е незаконосъобразно. Според съдебният състав изпълнителният директор на ДФЗ се явява задължен субект по смисъла на чл.3 ал.1 от ЗДОИ /в качеството си на държавен орган/, тъй като със заповед на министъра на земеделието от 20.12.2007 е наредена акредитация на фонда в качеството му на изпълняващ функциите на единствена Разплащателна агенция за България.

 

Съдът отменя мълчаливия отказ на изпълнителния директор и му изпраща преписката за произнасяне по заявлението в 14-дневен срок.