06 декември 2013 г.

С решение на Върховен административен съд №13111 от 10.10.2013 бе оставено в сила решението на АССГ от 29.10.2012, с което беше отменен частичен отказ на изпълнителния директор на АСП да предостави информация по заявление на Център на НПО – Разград. Става въпрос за отказан достъп на хартиен носител на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от Севдалина Велчева Стоянова – главен експерт в АСП. Според съда твърдението на изпълнителния директор, че декларациите са публични и се намират на интернет страницата на агенцията в случая не освобождават задължения субект да предостави същите на хартиен носител, тъй като на сайта на агенцията са посочени само имената на лицата, подали декларации, като тяхното съдържание е недостъпно. Аргументи за това откриваме и в първоинстанционното решение, според което директорът не е привел никакви доказателства за твърдението си, че декларациите са достъпни чрез посочената страница, нито е предоставил информация как практически да се осъществи този достъп. Дори да се приеме, че такъв достъп е възможен, той е следвало съгласно чл. 27, ал.1 от ЗДОИ да се съобрази с предпочитаната форма за предоставяне на достъп, посочена в заявлението, а именно – копие на хартиен носител. 

 

Решението на съда е окончателно.