05 февруари 2014 г.

Със заявление, подадено през юни 2013 от неправителствената организация Асоциация „Приятели на железопътния транспорт“ до Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА), са поискани годишните доклади (анализи и отчети), изготвени от ИАЖА относно контрола на агенцията по изпълнението на задълженията за обществени услуги с железопътен транспорт в България (т.е. как ИАЖА контролира изпълнението на задълженията на БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД по договора). Поискана е информация и за извършените от изпълнителната агенция (в качеството й на национален орган за контрол на прилагането на Регламент 1371/2007) проверки за периода 01.01.2008 г. - 31.12.2012.

 

С решение на изпълнителния директор на ИАЖА е отказана информацията за докладите и предоставена тази за извършените проверки. Посоченото в решението основание за отказ по т.1 е засягане интересите на трето лице - БДЖ и липса на съгласие за предоставянето й. Отказът бе обжалван в съда.

 

С решение №396 от 22.01.2014 АССГ отменя така постановения отказ като посочва в мотивите си, че БДЖ – ПП е задължен субект по ЗДОИ в качеството си на публичноправна организация, от една страна, а от друга - дружеството е също юридическо лице, финансирано със средства от консолидирания държавен бюджет. Във връзка с това съдът намира, че в конкретния случай е била приложима разпоредбата на  чл.31 ал.5 от ЗДОИ – т.е. не било необходимо съгласието на БДЖ, тъй като то е задължен субект по ЗДОИ и информацията за докладите представлява обществена информация по смисъла на закона. Ето защо, неприлагайки въпросната разпоредба, изпълнителният директор на ИАЖА е постановил оспореното решение в противоречие със закона. Съдът отменя решението и изпраща преписката на ИАЖА за произнасяне.