Фондация Програма Достъп до Информация
06.08.2019 г.

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) дължи предоставяне на информация за средночасовите стойности за ФПЧ2,5 и ФПЧ10 от автоматичната измервателна станция (АИС) за мониторинг на качеството на въздуха „Хиподрума“ за определен период от време. Информацията е поискана от Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ във връзка с калибриране на измервателен уред на „Грийнпийс“ България, поставен в близост до АИС „Хиподрума“.

 

ИАОС предоставя частичен достъп до информация като отказва да предостави средночасовите стойности за ФПЧ10 и за ФПЧ2.5 от АИС „Хиподрума“. В отказа е посочено, че нормата за замърсяване на въздуха с ФПЧ е среднодневна, поради което исканите данни за средночасови стойности са недовършени, в процес на изготвяне са и представляват информация, която не е окончателна. Като основание за частичния отказ е посочена разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), според която достъп до информация за околната среда може да бъде отказан в случаите, когато се иска информация, разкриването на която ще се отрази неблагоприятно на компонентите на околната среда.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

 

С Решение № 4600/03.07.2019 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на директора на ИАОС за предоставяне на исканата информация. Съдията посочва, че спорният по делото въпрос се свежда до това дали първичната информация под формата на почасови измервания, които още не са обработени и не са подведени под показателя за среднодневна норма, може да бъде предоставена. Общата разпоредба на ЗДОИ регламентира хипотезите, когато се допуска отказ – ако информацията е класифицирана или представлява защитена тайна в случаите, предвидени със закон. Няма разпоредба, която да забранява или да ограничава достъпа до първична информация с оглед защитата на обществения интерес чрез избягване на възможността за погрешно интерпретиране на данните. Изложените от ИАОС доводи в тази връзка не намират опора в нормативната уредба. От друга страна, те са в противоречие с твърдението на ИАОС, че исканата първична информация се предоставя на обществото в реално време и е достъпна на сайта на агенцията. Оповестяването на първична информация по електронен път сочи, че тя е налична и се съхранява от ИАОС и следователно не съществува пречка тя да бъде предоставена и на жалбоподателя в посочения формат. Обстоятелството, че информацията е достъпна на официалния сайт на агенцията не освобождава ответника от задължението му да предостави исканата информация в посочения в заявлението машинно-четим формат, съответстващ на официалните отворени стандарти (електронни таблици .xls или .xlsx, csv) или друг четим формат. Съдията намира за неоснователен и другият довод за отказ на ИАОС като приема, за нелогично да се твърди, че предоставянето на данните от почасовите измервания биха могли да навредят на компонентите на околната среда. Решението на съда е окончателно. През юли исканата информация е предоставена.