08 май 2014 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Габрово по дело на Камен Кръстев срещу частичен отказ на Регионално сдружение на общините „Централна стара планина“ (РСО). Със заявление от декември 2013 Кръстев иска да му бъде предоставена информация за наетите лица и техните длъжностни характеристики по Проект „Иновативни политики за насърчаване на предприемачеството в сектора на занаятите (Infocrafts)”. С решение от 21 декември 2013 директорът на РСО предостави списък на длъжностите и длъжностните характеристики на лицата, заети по проекта, но отказа да предостави имената им с мотив, че същите представляват защитени лични данни.

 

С Решение № 23 от 28 март 2014 Административен съд – Габрово отмени отказа и върна преписката на директора на РСО за ново произнасяне. В мотивите си съдът посочва, че директорът на РСО безспорно е задължен субект по ЗДОИ в качеството си на представител на юридическо лице, което извършва дейност финансирана със средства, предоставени от Европейския съюз (ЕС) по проекти  и програми. Според съда имената на заетите по проекта лица представляват лични данни, тъй като съгласно чл. 2 от ЗЗЛД такива данни са всяка информация, която позволява идентифицирането на конкретно физическо лице, а името на едно лице е основен белег за идентифицирането му. След като прави този извод, съдът посочва, че директорът на РСО е следвало да поиска съгласието на съответните лица, да прецени обществения интерес за предоставяне на информацията и едва тогава да се произнесе мотивирано като предостави или откаже исканата информация.